Бюлетин, Октомври 2017


Промени относно защитата на лични данни

От 24 май 2016 г. е в сила нов Регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Съществен момент в новата регламентация е, че

  1.  Регламентът има пряко действие във всички държави – членки на ЕС, като за това не е нужно нарочното му имплементиране в местното законодателство на съответните държави (за разлика от Директивите, които регламентираха до сега правоотношенията относно защитата на лични данни на ниво право на ЕС) и че...

Още..

Нови промени в ЗДДС дават възможност за регистрация по ЗДДС едновременно с първоначалното вписване в Агенция по вписванията

С предложен проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, са направени предложения за промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност и в други нормативни актове.

Още..

В ход са законодателни промени срещу неизплащането на заплати

Подготвя се поредно изменение на Кодекса на труда и други нормативни актове, насочени срещу неизплащането на заплати от страна на работодатели. Сред мерките, които се предвиждат, е работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Предоставят се допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители.

Още..

Промени в КСО относно обезщетенията за майчинство

Влезлите в сила изменения на КСО и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване уреждат право на майката или осиновителката да получава 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако реши да се върне преждевременно на работа, като това тя ще може да направи вече и след 135-ия календарен ден от излизането си в майчинство. Както и до сега, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето ѝ не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Още..

Наследяване на дългове при заведено изпълнително дело

Дейността по събиране на дългове продължава да се разширява, като съдебните изпълнители разширяват кръга на принудителните изпълнителни действия. Много често обект на принудителното изпълнение е търговското предприятие респ. личното имущество на Едноличния търговец – една от най-масовите форми на търговци след влизане в сила на Търговския закон през 1991 година.

Още..