Бюлетин, Ноември 2017

with No Comments

Данъчни консултации в областта на националното и международното данъчно право

KWR Белоконски Господинов и партньори е международна адвокатска кантора, със седалище в София, България, която предлага в тясно сътрудничество с австрийската правна кантора KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte и международна мрежа от водещи правни кантори, професионална юридическа помощ във всички сфери на бизнес правото.

Ние предлагаме всеобхватно правно обслужване с особен акцент върху националното и международното данъчно право. Някои от адвокатите ни имат дългогодишен опит в данъчната и финансовата администрация. Богатият ни опит и знания в сферата на данъчното право и данъчния процес ни позволява да:

  • ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ОТ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА (ДИРЕКТИВА 2008/9/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2008 ГОДИНА)
  • ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
  • ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ УСПЕШНО КЛИЕНТИТЕ СИ ПРЕД ДАНЪЧНИТЕ ОРГАНИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ВСЯКАКВИ ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ И ПРОИЗВОДСТВА

От съществено значение за компаниите, опериращи на международния пазар на Общността, е възможността за възстановяване на ДДС за закупени стоки, получени услуги или осъществен внос в държава-членка, в която те не са установени. Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка дава възможност за упражняване на това право.

Въпреки обширната практика в тази сфера, обаче, все още съществуват редица проблеми, които възпрепятстват дружествата да упражнят правата си, дадени им от Директивата.

Трудностите, срещани най-често, се дължат на недобре синхронизирания електронен обмен на информация между държавата-членка на възстановяване и държавата-членка на установяване на дружеството. В хода на процедурата по възстановяване на ДДС често се случва възстановяващият орган и дружеството да не успеят да осъществят контакт, в следствие на което за органите е невъзможно да установят фактическата обстановка по формирането на данъчния кредит и в повечето случаи исканията за възстановяване на платения ДДС биват отхвърлени поради непредставяне на документи и писмени обяснения, или други комуникационни проблеми.

Друг проблем, пред който се изправят дружествата, претендиращи възстановяване на ДДС, е препратката на Директива 2008/9/ЕО към вътрешното законодателство на държавата-членка по възстановяване относно процедурата по обжалване на постановените решения или непроизнасянето в срок на възстановяващите органи.
Всяка държава-членка въвежда свои вътрешни правила, чрез създаване на наредби, в които не само се имплементират разпоредбите и изискванията на Директивата, но и се доразвива процедурата, съгласно дадената в Директивата свобода на държавите-членки по отношение на съществени моменти, като обжалването на постановените решения или липса на произнасяне.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Директива 2008/9/ЕО заявителят може да обжалва решението за отхвърляне на заявление за възстановяване пред компетентните органи на държавата-членка по възстановяване по реда и в рамките на сроковете, определени за обжалване във връзка със заявления за възстановяване от лица, установени в споменатата държава- членка. Ако съгласно законодателството на държавата-членка по възстановяване липсата на решение по заявление за възстановяване в сроковете, определени в настоящата директива, не се смята за одобрение или отказ, заявителят разполага със същите административни или съдебни процедури, които в тази хипотеза са на разположение на данъчнозадължените лица, установени във въпросната държава-членка. Ако няма на разположение такива процедури, липсата на решение по заявление за възстановяване в тези срокове означава, че заявлението се смята за отхвърлено.

Тази разпоредба до голяма степен поставя заявителя пред необходимостта от познаване на законодателството на държавата-членка по възстановяване и съблюдаване на правилата, установени чрез нормативната уредба в съответната държава-членка, ако иска да упражни правата си по настоящата Директива. По този начин на практика дружествата, претендиращи право на възстановяване на платения от тях ДДС, са изправени пред нуждата от компетентно консултиране и представителство пред данъчните власти на държавата-членка по възстановяване.

Нашите опитни консултанти подпомагат дружествата в целия процес на възстановяване – от подаване на искането на възстановяване на ДДС, съобразено не само с Директивата, но и с местното законодателство, през последващата комуникация с данъчните органи, включваща предоставяне на допълнителни документи и писмени обяснения, в случай, че такива се изискват, до окончателното възстановяване на ДДС, като съблюдават всички срокове и стъпки в процедурата.

KWR Белоконски Господинов и партньори предлага и по-нататъшно представителство пред българските съдилища и компетентни органи, в случай на отказ на възстановяване или непроизнасяне с определения срок.